سعید صادقیه اهری

دانشیار گروه پزشکی اجتماعی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: s.sadeghiyeh@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی دانشیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل